VZDELÁVANIE A PRAX

Staňte sa súčasťou firmy ENCO s.r.o. a rozvíjajte svoju kariéru práve u nás!
Sme prosperujúca firma doma i v zahraničí, ktorá ponúka rôzne vzdelávacie a pracovné príležitosti v príjemnom pracovnom kolektíve.


PREČO SA VZDELÁVAŤ U NÁS?

Pre našu firmu je dôležité poskytovať vzdelávacie a pracovné príležitosti najmä mladým ľuďom, aby sme tak prispeli k vytváraniu dôležitých odborných kapacít do budúcnosti a podporili nezamestnanosť mladých v regióne. Preto sme sa rozhodli intenzívne spolupracovať so strednými technickými školami, ktorých študenti môžu získavať nové zručnosti priamo vo výrobných halách našej firmy a po škole v nich ostať pracovať. Žiadaní sú predovšetkým žiaci z odborov mechanik nastavovač, strojný mechanik, programátor strojov a zámočník.

DUÁLNE VZDELÁVANIE

Firma ENCO s.r.o. vstúpila v roku 2016 do programu DUÁLNEHO VZDELÁVANIA. Študenti stredných odborných škôl sa stávajú už od prvého ročníka našimi zamestnancami s finančným štipendiom. Priamo v dielni s najnovšími technológiami si počas štúdia pravidelne za asistencie inštruktorov osvojujú praktické zručnosti a stávajú sa po škole zamestnancami firmy. Viac informácii o duálnom vzdelávaní nájdete na http://www.potrebyovp.sk

Koordinátor projektu duálneho vzdelávania: Romana Medveďová

Telefón: +421 (0) 905 695684
E-mail: romana.medvedova@enco.sk


Duálne vzdelávanie môžete absolvovať v našich partnerských ŠKOLÁCH v 3 LOKALITÁCH:
SOŠ Štúrová 23A, Dubnica nad Váhom http://sosdca.edupage.sk/
SOŠ Nová 9, Piešťany http://www.sostpn.sk/
SOŠ Pod Sokolicami 14, Trenčín https://souspstn.edupage.org/

Učebné miesta ponúkame v odboroch:

Škola SOŠ Štúrová 23A, Dubnica nad Váhom :

1. Mechanik nastavovač (2411 K)
Žiak a absolvent nájde uplatnenie najmä pri obsluhách rôznych CNC strojoch vo výrobe. Osvojí si ich obsluhu ako aj programovanie prostredníctvom počítačového systému.
2. Strojný mechanik (2411 K)
Žiak a absolvent nájde uplatnenie najmä ako údržbár a montážnik strojov a pri obsluhe zváracieho zariadenia vo výrobe.

ŠKOLA SOŠ Technická Nová 9, Piešťany:

1. Mechanik nastavovač (2411 K)
Žiak a absolvent nájde uplatnenie najmä pri obsluhách rôznych CNC strojoch vo výrobe. Osvojí si ich obsluhu ako aj programovanie prostredníctvom počítačového systému.
2. Programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení (2416 K)
Žiak a absolvent môže pracovať ako technický konštruktér, servisný technik, programátor automatických zariadení a majster technickej výroby.
3. Mechanik strojov a zariadení (2413 – K)
Žiak a absolvent sa vo výrobe uplatní ako montážnik strojových súčiastok, zvárač plechov a opravár strojov.

ŠKOLA SOŠ Pod Sokolicami 14, Trenčín

1. Mechanik nastavovač
Žiak a absolvent nájde uplatnenie najmä pri obsluhách rôznych CNC strojoch vo výrobe. Osvojí si ich obsluhu ako aj programovanie prostredníctvom počítačového systému.
2. Strojný mechanik
Žiak a absolvent nájde uplatnenie najmä ako údržbár a montážnik strojov a pri obsluhe zváracieho zariadenia vo výrobe.


Hmotné a finančné zabezpečenie pre všetkých žiakov v duálnom systéme našich firiem
V prípade, že žiak dosahuje primerané výsledky v škole a pravidelne navštevuje praktické vyučovanie dostáva mesačne podnikové štipendium vo výške:
1. ročník 40,- Eur, 2. ročník 60,- Eur, 3. ročník 80,- Eur, 4. ročník 100,- Eur

Pri určovaní výšky podnikového štipendia sa prihliada najmä na dosiahnutý prospech žiaka na praktickom vyučovaní a jeho pravidelnú dochádzku na praktickom vyučovaní.

V prípade, že žiak vykonáva produktívnu prácu, dostáva odmenu vo výške 50 % až 100 % hodinovej minimálnej mzdy. Konkrétna výška hodinovej odmeny za produktívnu prácu žiaka je závislá od splnenia kritérií určených zamestnávateľom:
• prospech
• hodnotenie výkonu inštruktorom
• dochádzka


Poskytnutie osobných ochranných pracovných prostriedkov pre žiakov je zaistené. Bude sa uskutočňovať rovnakým spôsobom, akým sa poskytujú zamestnancom Zamestnávateľa podľa interného predpisu Zamestnávateľa.
Poskytnutie stravovania u zamestnávateľa pre žiakov v čase praktického vyučovania sa bude uskutočňovať rovnakým spôsobom, akým sa poskytuje zamestnancom Zamestnávateľa podľa interného predpisu Zamestnávateľa.
Žiak má tiež možnosť absolvovať rôzne vzdelávacie kurzy pre zamestnancov, ako aj výmenné stáže v zahraničných firmách.

Naďalej poskytujeme popri duálnom vzdelávanií možnosť absolvovať klasickú ODBORNÚ PRAX.Kontakty na naše 3 DCÉRSKE FIRMY:

ZVS-ENCO, a.s., Dubnica nad Váhom
Kontaktujte nás na:
Telefón: +421 (0) 905 695684
E-mail: zvs-enco@zvs-enco.sk

Steel Form, spol. s r.o., Piešťany
Kontaktujte nás na:
Telefón: +421 (0) 33 7768124
E-mail: steel-form@steel-form.sk

METALLFORM, s.r.o., Beluša
Kontaktujte nás na:
Telefón: +421 (0) 42 4426639
E-mail: supakova@metallform.sk